DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Rozpoczął działalność nowopowstały Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Rozpoczął działalność nowopowstały Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Regionalny Ośrodek EFS ma za zadanie wspierać wszystkich obecnych i potencjalnych projektodawców w aplikowaniu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to jedna z 49 tego typu placówek w kraju. Działaniami Ośrodka objęte jest 7 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: Miasto Bydgoszcz, powiaty: nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński i bydgoski.

Prace Ośrodka skoncentrowane są na czterech formach działalności.

Pierwszą z nich jestpromocja i informacja. W ramach Ośrodka prowadzony jest punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym zasięgnąć można informacji dotyczących problematyki EFS, uzyskać dostęp do bazy realizowanych na terenie województwa projektów z EFS.

Kompleksowa oferta szkoleniowa w zakresie przygotowania do projektowania w ramach EFS to jeden z filarów, na którym opierają się działania Ośrodka w Bydgoszczy. W ofercie odnaleźć można szkolenia mające za cel przekazanie wiedzy w zakresie tworzenia projektów oraz ich realizacji. Prowadzone są także szkolenia specjalistyczne dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, a także z zakresu zagadnień prawnych, pomocy publicznej, zamówień publicznych, rozliczania projektów).

W strukturach Regionalnego Ośrodka EFS działają także doradcy, którzy świadczą doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, planujących złożyć wniosek do EFS, albo już otrzymali dotację i potrzebują doradztwa w zakresie wdrażania projektów. I właśnie usługi doradcze są kolejną formą działalności.

Bardzo ważną i priorytetową kwestią dla działań Regionalnego Ośrodka są działania animacyjne, prowadzone przez animatora, który obok doradztwa, promuje lokalne inicjatywy współpracy oraz inspiruje w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty. Celem działań animacyjnych jest podniesienie społecznego potencjału poszczególnych organizacji, sprowokowanie do aktywności, rozwoju, budowania kontaktów i partnerskich więzi po to, by rozwinąć możliwości działania, mocniej wpłynąć na rzeczywistość społeczną i gospodarczą powiatu, miasta czy gminy. Doświadczenie krajów zachodnioeuropejskich, pokazuje, że fundamentem rozwoju i poprawy sytuacji w regionach, dzięki środkom unijnym są: aktywność i zdolność do współpracy instytucji działających w regionie. Aktywność animacyjna Ośrodka służyć będzie identyfikowaniu szans działania, łączeniu możliwości organizacji, skupianiu potencjału w wyższą jakość, co może pozwolić na uzyskanie znacznie większego wsparcia Unii Europejskiej i wdrożenie projektów, które realnie i trwale podniosą poziom życia mieszkańców regionu.


Ponadto Regionalny Ośrodek EFS organizuje otwarte spotkania informacyjne, konferencje i seminaria promujące Europejski Fundusz Społeczny.

Z usług szkoleniowo-konsultacyjnych Regionalnego Ośrodka EFS mogą korzystać:społeczności lokalne, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy urzędów pracy, pracownicy organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, towarzystw, zrzeszeń), pracownicy ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, a także instytucje szkoleniowe, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, inni projektodawcy EFS.

Wszystkie szkolenie organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS są bezpłatne.